Contact Us

Business Hours:
Mon – Thu: 7:00 am – 6:00 pm, Fri: 7:00 am – 4:00 pm. Please contact us if you have a query.

  T: 011-849-7726
  T: 011-849-4175
  C: 083-457-7789
  E: cfenwick@mweb.co.za

  21 Sheridan Road
  Farrarmere
  1501, Benoni
  Gauteng
  South Africa